Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngành dệtHiển thị tất cả
NONYL PHENOL 9
HÓA CHẤT DIETHANOLAMINE (DEA)
DUNG MÔI TRIISOPROPANOLAMINE-TIPA
HÓA CHẤT MONOETHANOLAMINE (MEA)
TRIETHANOLAMINE 99% -TEA
DUNG MÔI MONOETHYLENEGLYCOL-MEG
CORONATE LS
CELLOSOLVE ACETATE (CHỐNG MỐC) - CAC
0981.798.841