Hiển thị các bài đăng có nhãn Mỹ phẩmHiển thị tất cả
HÓA CHẤT DIETHANOLAMINE (DEA)
GLYCERINE WILFARIN USP 99.7%
DUNG MÔI TRIISOPROPANOLAMINE-TIPA
HÓA CHẤT MONOETHANOLAMINE (MEA)
DUNG MÔI TOLUENE
PROPYLENE GLYCOL DƯỢC - PG(USP|EP)
DUNG MÔI ACETONE
TRIETHANOLAMINE 99% -TEA
DUNG MÔI DIPROPYLENE GLYCOL LO+ (DPG)
DUNG MÔI ETHYL ACETATE
ISO PROPYL ALCOHOL IPA-ISOPROPANOL
DUNG MÔI PROPYLENE GLYCOL IND (PG-I)
0981.798.841